Инфо  

Галерии

Известување за посмртна помош

2.1.2024

Висината на задршката за солидарен фонд - посмртна помош изнесува 140 денари за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2024 година.
Висината на исплатата на посмртната помош што се исплатува на семејството на починатиот пензионер изнесува 35.000 денари за починатите пензионери од 1 јануари 2024 година.

(објавено во сл. весник на 27 декември 2023 год)

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3