Инфо  

Постигањата се наши, заеднички

23.4.2018 Активности кои се зацртани во нашата Програма за 2018 година навистина се многубројни, а ќе се реализираат низ сите организирани форми на дејствување за создавање на подобри услови за живеење и рекреација, како и надминување на проблемите што ги носи возраст

Исчезнува ли почитта кон постарите колеги кои се во пензија?!

18.4.2018 Дали спаѓате во групата постари луѓе, пензионери кои за време на работниот век сте се вградиле во работната организација посветувајќи и го целокупниот интелектуален и работен потенцијал?

Континуирана грижа за пензионерите

4.4.2018 По повод Извештајот за работа на Сојузот на Здруженија на пензионерите на Македонија и неговите работни тела, за 2017 година, на седницата на Собранието на Сојузот (16 март 2018 година) , посебно внимание беше посветено на темата здравствено осигурување односно здравствената заштита на корисниците на пензија

Меѓугенерациска и мултиетничка соработка

20.3.2018 Авторот и водителот на емисијата Марјан Николовски и овој пат се вклучи во потрага по позитивните примери за тоа како повозрасните луѓе од различни етнички и верски определби комуницираат

Резултатите поттик за нови активности

17.2.2018 На 16 - ти фебруари 2018 година, Извршниот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија ја одржа својата 16-та седница со која раководеше претседателот на СЗПМ Драги Аргировски

Работилница за сметководители на здруженија на пензионери членки на СЗПМ

10.2.2018 Традиционално по осми пат на 29.01.2018 во ресторанот „Брод Панини“ на Велешко Езеро беше одржана работилница за составување на финансиски извештаи и изготвување на годишните сметки за деловната 2017 година кај здруженијата на пензионери и СЗПМ

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3