Книги  

Галерии


 Специјално монографско издание на СЗПМ 2019-2023

Монографија, Пензионерски активности за почит, 70 години 1946-2016

Monografi, Aktivitete të pensionistëve që meritojnë respekt, 70 vjet 1946-2016

Драги Аргировски,
Аргументите ја осветлуваат вистината

Драги Аргировски,
Наши пензионерски времиња

Калина Сливовска - Андонова,
Судбини

Мендо Димовски,
Чекорења низ животот

Илија Глигоров и Драги Аргировски,
Студија за пензионерското организирање

Борис Шуминоски,
Чувај го зборот

Калина Сливовска - Андонова, Татко
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3