Организација на СЗПМ  

Галерии

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА
Драги Аргировски
Станка Трајкова
претседател на СЗПМ
Драги Аргировски Драги Аргировски Драги Аргировски
м-р Илија Адамоски - претседател на Собрание на СЗПМ Ментор Ќоку -
потпретседател на Извршен одбор на СЗПМ
Менка Темелковска - секретар на Извршен одбор на СЗПМ
СОБРАНИЕ
 1. Виолета Кусева
  Ск-Аеродром
 2. Никола Марковски
  Ск-Аеродром
 3. Станка Трајкова
  Ѓ.Петров
 4. Илија Ивановски
  Крушево
 5. Даница Петличкова
  Битола
 6. Крсте Белевски
  Битола
 7. Стојко Митковски
  Виница
 8. Горица Михајлова
  Валандово
 9. Светолик Николов
  Св.Николе
 10. Благој Николовски
  Кр.Паланка
 11. Јаворка Соколовска
  М.Каменица
 12. Дончо Марков
  Пробиштип
 13. Јаким Јовановски
  Злетово
 14. Душан Недев
  Неготино
 15. Веле Алексоски
  Велес
 16. Олга Новачева
  Велес
 17. Љупчо Димовски
  Бутел
 18. Љиљана Хајдар
  Ш.Оризари
 19. Митко Стефанов
  Радовиш
 20. Ацо Стојанов
  Кочани
 21. Ристе Нетков
  Штип
 22. Димитар Јаковлев
  Штип
 23. Тосум Јускоски
  Лабуништа
 24. Милош Стрезоски
  Кавадарци
 25. Душан Јовановиќ
  Карпош
 26. Дончо Герасимовски
  Центар
 27. Миле Цветановски
  Центар
 28. Димитрије Димовски
  Тафталиџе
 29. Марија Николова
  Гевгелија
 30. Ментор Ќоку
  Чаир
 31. Блажо Спасовски
  Гази Баба
 32. Стојна Тодоровска
  Гази Баба
 33. Музафер Муртезани
  Сарај
 34. Ефтим Мишевски
  Воени пенз.
 35. Здравко Петковски
  ОВР
 36. Цане Антовски
  Илинден
 1. Илија Адамоски
  Прилеп
 2. Славко Трајкоски
  Прилеп
 3. Витомир Костојчиновски
  Вевчани
 4. Нијази Џељиљи
  Гостивар
 5. Феим Насуфовски
  Дебар
 6. Иван Коруновски
  Д.Хисар
 7. Николија Симонова
  Д.Капија
 8. Умер Хасани
  Тетово
 9. Софија Симоска
  Тетово
 10. Снежана Андова
  Куманово
 11. Исмаил Ганиу
  Куманово
 12. Добре Иванов
  Кратово
 13. Христо Стојанов
  Ново Село
 14. Миланка Панделеска
  Охрид
 15. Живко Наумовски
  Охрид
 16. Стојан Секуловски
  М.Брод
 17. Ратко Петрески
  Кичево
 18. Данче Даскаловска
  Струмица
 19. Ванчо Димитров
  Струмица
 20. Војо Спасовски
  Лозово
 21. Ристо Стамнов
  Богданци
 22. Ристо Маказчиев
  Дојран
 23. Коста Костовски
  К.Вода
 24. Спасо Илиев
  К.Вода
 25. Ресул Бектеши
  Струга
 26. Јован Марковски
  Пехчево
 27. Христо Пластиновски
  Ресен
 28. Борис Сивевски
  Берово
 29. Сребран Стоичев
  Делчево
 30. Мара Илиќ
  Скопје
 31. Калина Андонова
  Скопје
 32. Менка Темелковска
  Скопје
 33. Митко Стојановски
  Скопје
 34. Снежана Макревска
  Скопје
 35. Снежана Симоновска
  Скопје
ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Станка Трајкова
  Скопје
 2. Ментор Ќоку
  Скопје
 3. Даница Петличкова
  Битола
 4. Олга Новачева
  Велес
 5. Софија Симоска
  Тетово
 6. Милош Стрезоски
  Кавадарци
 7. Данче Даскаловска
  Струмица
 8. Славко Трајкоски
  Прилеп
 9. Илија Ивановски
  Крушево
 10. Ресул Бектеши
  Струга
 11. Снежана Андова
  Куманово
 1. Калина Андонова
  Скопје
 2. Менка Темелковска
  Скопје
 3. Митко Стефанов
  Радовиш
 4. Дончо Марков
  Пробиштип
 5. Митко Стојановски
  Скопје
 6. Коста Костовски
  К.Вода
 7. Музафер Муртезани
  Сарај
 8. Горица Михајлова
  Валандово
 9. Борис Сивевски
  Берово
 10. Ристе Нетков
  Штип

НАДЗОРЕН ОДБОР

 1. Митре Стојановски
  Скопје
 2. Абдула Алиевски
  Битола
 3. Владимир Темелковски
  К.Вода
 4. Бранко Шемов
  Кавадарци
 5. Махир Дураку
  Сарај

Статутарна комисија на Собранието на СЗПМ

 1. Стеван Ацески
  Прилеп
 2. Ленче Јанкуловска
  Битола
 3. Трајча Давидовски
  Кр. Паланка
 4. Музафер Муртезани
  Сарај
 5. Никола Злетовски
  ОВР

ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ ФОРУМ

 1. Фиданчо Стоев
 2. Лилјана Славева
 3. Ристо Прентовски
 4. Делчо Илиевски
 5. Стефан Владимиров
 6. Светолик Николов
 7. Крсте Белевски

ОДБОР НА РЕГИСТРИРАНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД И ЧЛЕНАРИНА

 1. Ментор Ќоку
 2. Снежана Андова
 3. Стеван Ацески
 4. Даница Петличкова

 

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

 1. Здравко Петковски
 2. Љубинко Ристов
 3. Тодор Илиев
 4. Илчо Ристески
 5. Ристо Трајковски
 6. Миле Боев
 7. Љубица Кузмановска
 8. Љилјана Младеновска
 9. Петруш Соколов

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНО ЗАБАВЕН ЖИВОТ

 1. Магдалена Спировска
 2. Милевка Здравковска
 3. Зоран Стојменовски
 4. Петар Захарчев
 5. Нурие Кадриу
 6. Борис Грковски
 7. Ванѓа Пенева
 8. Манојло Дамовски
 9. Владе Рајчановски
 10. Здравко Бошначки

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

 1. Д-р. Стојанче Стефаноски
 2. Д-р. Димитар Димитриевски
 3. Јаворка Николовска
 4. Ѓургица Ќуриќ
 5. Д-р Агрон Рамадани
 6. Мирко Анаќиев
 7. Гордана Кајевска
 8. Зорица Стојановска
 9. Димитар Спасевски
 10. Вадије Зендељи
 11. Д-р.Томислав Ангеловски

КООРДИНАТИВНО ТЕЛО НА АКТИВИ НА ПЕНЗИОНЕКИ

 1. Марија Моневска
 2. Благојка Настева
 3. Иванка Сечкова
 4. Блага Богоевска
 5. Јовка Петрова
 6. Верица Смилковска
 7. Донка Гурева
 8. Јаворка Соколовска
 9. Калина С.Андонова
 10. Софија Симовска
 11. Вадије Зендељи

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ

 1. Калина С. Андонова
 2. Цветанка Илиева
 3. Умер Хасани
 4. Јасмина Тодоровска
 5. Весела Ристеска
 6. Крсто Златевски
 7. Шпреса Хоџа
 8. Вукица Петрушева

КОМИСИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

 1. Станка Трајкова
 2. Илија Адамоски
 3. Ментор Ќоку
 4. Менка Темелковска
 5. Ристо Бошков
 6. Ѓорги Трпчески
 7. Ана Андонова
 8. Нада Алексоска
 9. Данче Даскаловска
 10. Велин Стојановски
 11. Груица Манасиев

КОМИСИЈА ЗА СТАРСКИ И ПЕНЗИОНЕРСКИ ДОМОВИ И СТАНДАРД

 1. Марија Николова
 2. Сотир Миленковски
 3. Кирил Велинов
 4. Виолета Несторовска
 5. Васка Смилкова
 6. Назим Емини
 7. Д-р.Снежана Макревска
 8. Хурем Даути
 9. Ристе Христевски
 10. Војо Спасовски
 11. Миле Шунтев

ИЗДАВАЧКИ СОВЕТ

 1. Станка Трајкова
 2. Илија Адамоски
 3. Ментор Ќоку
 4. Менка Темелковска
 5. Гидо  Бојчевски
 6. Веле Алексоски
 7. Славко Трајковски

 

РЕДАКЦИСКИ ОДБОР НА “ПЕНЗИОНЕР ПЛУС”

 1. Калина С. Андонова
 2. Верица Тоциновска
 3. Кирил Ристески
 4. Баки Бакиу
 5. Јасмина Тодоровска
 6. Трифун Донев
 7. Димитар Јаковлев
 
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3