Организација на СЗПМ  

Галерии

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ НА МАКЕДОНИЈА
Драги Аргировски
Станка Трајкова
претседател на СЗПМ
Драги Аргировски Драги Аргировски Драги Аргировски
м-р Илија Адамоски - претседател на Собрание на СЗПМ Ментор Ќоку -
потпретседател на Извршен одбор на СЗПМ
Менка Темелковска - секретар на Извршен одбор на СЗПМ
СОБРАНИЕ
 1. Бранко Чешарек
 2. Димитрија Богатиноски
 3. Цветко Михајловски
 4. Петар Начески
 5. Даница Петличкова
 6. Крсте Белевски
 7. Огнан Спасевски
 8. Тодор Василев
 9. Светолик Николов
 10. Велин Стојановски
 11. Перо Митревски
 12. Дончо Марков
 13. Лилјана Гичева
 14. Драги Митрев
 15. Веле Алексоски
 16. Олга Новачева
 17. Љупчо Димовски
 18. Љиљана Хајдар
 19. Костадин Ѓозев
 20. Ѓорѓи Серафимов
 21. Ристе Нетков
 22. Владанка Бочварска
 23. Хамди Асани
 24. Ристо Анѓушев
 25. Јован Гиновски
 26. Спирко Николовски
 27. Владе Левковски
 28. Димитрије Димовски
 29. Костадин Даглев
 30. Ментор Ќоку
 31. Љубица Лолевска
 32. Ѓорѓе Андонов
 33. Томе Срезовски
 34. Баки Бакиу
 35. Ѓорѓи Зарински
 1. Здравко Петковски
 2. Цветан Велковски
 3. Илија Адамоски
 4. Славко Трајкоски
 5. Наум Чочоровски
 6. Адем Османфари
 7. Авни Рамадановски
 8. Иван Коруновски
 9. Лазар Ангелов
 10. Шабан Азизи
 11. Софија Симоска
 12. Љубица Вујадиновиќ
 13. Хулуси Салии
 14. Љупчо Ангеловски
 15. Стојан Цветанов
 16. Ристо Трајковски
 17. Ружа Балеска
 18. Стојан Секуловски
 19. Борис Угриноски
 20. Данче Даскаловска
 21. Христо Арапов
 22. Слободан Самарџиев
 23. Виктор Тунџев
 24. Митко Гушев
 25. Станка Трајкова
 26. Цветан Ристески
 27. Хурем Даути
 28. Јован Марковски
 29. Јован Ночевски
 30. Борис Сивевски
 31. Димитар Костадиновски
 32. Маре Илиќ
 33. Калина Андонова
 34. Менка Темелковска
ИЗВРШЕН ОДБОР
 1. Станка Трајкова
 2. Ментор Ќоку
 3. Ѓорѓе Андонов
 4. Данче Даскаловска
 5. Ристо Трајкоски
 6. Олга Новачева
 7. Даница Петличкова
 8. Славко Трајкоски
 9. Костадин Даглев
 10. Димитрија Богатиноски
 1. Баки Бакиу
 2. Софија Симоска
 3. Борис Сивевски
 4. Калина Андонова
 5. Хурем Даути
 6. Ѓорѓи Зарински
 7. Мена Темелковска
 8. Димитрије Димовски
 9. Велин Стојановски

НАДЗОРЕН ОДБОР

 1. Митре Стојановски
 2. Нијази Џељиљи
 3. Снежана Андова ЦКБ
 4. Абдула Алиевски
 5. Владимир Темелковски

Статутарна комисија на Собранието на СЗПМ

 1. Стеван Ацевски
 2. Ленче Јанкуловска
 3. Спирко Николовски
 4. Петар Начески
 5. Адем Османфари

Комисија за меѓународна соработка

 1. Станка Трајкова
 2. Ментор Ќоку
 3. Илија Адамоски
 4. Менка Темелковска
 5. Данче Даскаловска
 6. Томе Димитровски
 7. Велин Стојановски
 8. Селвер Мемети
 9. Момчило Петровиќ
 10. Ѓорѓи Трпчевски

Комисија за меѓугенерациска соработка и соживот

 1. Шабан Азизи
 2. Лутви Ќазимовски
 3. Пере Петревски
 4. Ратка Коколанска
 5. Борис Зарински
 6. Елица Даниловска
 7. Вите Велиновски
 8. Лилјана Митровска
 9. Благоје Атанасовски

Правно-економски форум

 1. Фиданчо Стоев
 2. Благоја Христоски
 3. Крсте Белевски
 4. Цветко Михајловски
 5. Светолик Николов
 6. Ристо Прентовски
 7. Ристе Нетков
 8. Делче Илиески
 9. Манојло Дамески

Комисија за културно-забавен живот

 1. Магдалена Спировска
 2. Ленка Здравковска
 3. Петар Захарчев
 4. Ристо Трајкоски
 5. Благоја Спирковски
 6. Нурие Кадриу
 7. Ванѓа Пенева
 8. Борис Грковски
 9. Борис Дончев

Комисија за здравство и социјална политика

 1. Стојанче Стефановски
 2. Димитар Димитриевски
 3. Ѓурѓица Ќурчиќ
 4. Мирко Анакиев
 5. Димитар Спасевски
 6. Лилјана Лабачевска
 7. Љубинко Ристов
 8. Јаворка Николовска
 9. Гордана Кајевска

Комисија за спорт и рекреација

 1. Здравко Петковски
 2. Љубица Кузмановска
 3. Кочо Баљаров
 4. Стефан Шурбаноски
 5. Гале Бобаровски
 6. Тодор Илиев
 7. Стојка Шалева
 8. Харалампи Ампов
 9. Димче Митрев

Комисија за информирање и издавачка дејност

 1. Калина С. Андонова
 2. Цветанка Илиева
 3. Гојко Ефтовски
 4. Крсте Спасески
 5. Крум Стаменков
 6. Шпреса Хоџа
 7. Вукица Петрушева

Комисија за старски и пензионерски домови и стандард на пензионерите

 1. Митко Стефанов
 2. Велин Стоименов
 3. Снежана Макревска
 4. Кирил Велинов
 5. Стефан Владимиров
 6. Васка Смилкова
 7. Назим Емини

Координативно тело на активите на пензионерки

 1. Ангелина Ристеска
 2. Ружа Балева
 3. Марија Моневска
 4. Благојка Настова
 5. Иванка Сечковска
 6. Калина С.Андонова
 7. Јаворка Соколовска

Издавачки совет на „Пензионер плус

 1. Станка Трајкова
 2. Илија Адамоски
 3. Ментор Ќоку
 4. Менка Темелковска
 5. Гидо Бојчевски
 6. Веле Алексоски
 7. Славко Трајкоски
 8. Спирко Николовски
 9. Флоре Масалковски

Редакциски одбор на „Пензионер плус“

 1. Калина С.Андонова
 2. Верица Тоциноваска
 3. Кирил Ристески
 4. Фроска Костадиновска
 5. Баки Бакиу
 6. Јасмина Тодоровска
 7. Лилјана Младеновска

 

Членови на Одборот на регистрираната организација за Солидарен фонд и членарина

 1. Ментор Ќоку
 2. Димитрија Богатиноски
 3. Ѓорѓе Андонов
 4. Даница Петличкова
 5. Џевад Палоши
 6. Гидо Бојчевски
 7. Томе Мазгалоски
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3