Почеток За нас Статут Организација Здруженија Програма Архива на изданија Контакт
 
 
  Програма на СЗПМ  

ПРОГРАМА
за работа на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија за 2014 година

ВОВЕД

Во подготвување на Програмата за работа на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија за основа се земени Програмите на комисиите и другите помошни тела на органите на СЗПМ за 2014 година..
Посебен приоритет во 2014 година ќе се даде на развојот на социјално хуманитерните цели и задачи од причини што Извршниот одбор на СЗПМ на седницата одржна на 14 ноември, 2014 ја прогласи  за  ГОДИНА НА СОЛИДАРНОСТ. Во 2014 година во континуитет ќе продолжат започнатите активности преку кои се реализираат основните цели и задачи на СЗПМ.

1.Заштита на стекнатите права од ПИО и обезбедување на редовна исплата на пензиите
Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија и понатаму ќе се залага за заштита на стекнатите права со што ќе се обезбеди правна сигурност во однос на користењето на правата од ПИО..
Најголема сигурност за корисник на пензија е редовна исплата на пензијата како и редовно тековно усогласување согласно Законот за ПИО. Исто така, СЗПМ ќе се залага и ќе подржи и дополнително усогласување на пензиите со цел подобрување на материјалниот статус на корисниците на пензија.
На општо задоволство во изминтата година пензиите редовно до шестти во тековниот месец беа исплатувани со што беше обезбедена материјална и социјална сигурност на пензинерите во нашата држава.
СЗПМ во 2014 година преку свој претставник во Националниот комитет за спроведување на Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година  и како член на Управниот одбор на Фондот на ПИОМ ќе се залага и ќе подржи соодветни измени во законската регулатива што ќе биде од интерес на пензискиот систем и поединецот. Исто така, занчајни се и соодветни измени и доплнувања  Законот за ПИО и други закони кои ќе обезбедат поголем прилив на средства по основ на придонес со цел пензискиот систем самиот да си обезбедува средства за исплата на пензијата без да бара интервенција од државата.
СЗПМ ќе се залага и ќе бара сите измени на Законите кои имаат допирни точки со пензискиот систем, а особено измените и дополнувањата на Зконот за ПИО да бидаат доставувани до Сојузот за давање на соодветни предлози, сугестии и мислење. Рок......................................................во текот на годината

2.Активности во 2014  - ГОДИНА НА СОЛИДАРНОСТ.
Со одлука на Извршниот одбор на СЗПМ, 2014 е прогласена за ГОДИНА НА СОЛИДАРНОСТ со цел давање на приоритет во остварување на социјално - хуманитарните цели и задачи во Здруженијата на пензинери. Целта е во ГОДИНАТА НА СОЛИДАРНОСТ да биде опфатен поголем број на пензионери на кои им е потребна соодветна парична помош и друг вид на солидарна помош. За извршување на значително поголеми активности на социјално - хуманитерен план потребно е да се планираат повеќе средства во финасиските планови за 2014 година на СЗПМ како и на Здруженијата на пензинери.
За организирање и реализација на задачите за ГОДИНАТА  НА СОЛИДАРНОСТ, СЗПМ и Здруженијата на пензинери ќе донесат свои оперативни програми. За одбележување на 2014 година за ГОДИНА НА СОЛИДАРНОСТ, СЗПМ ќе подготви  и испечати лого и флаер и оваа година Сојузот заедно со Здруженијата на пензинери ќе ја промовираат и преку други форми на промоција. Рок.....во текот на 2014год

3.Усогласување на актите на СЗПМ и Здруженијата со Законот за пензионерско организирање.
Се очекува дека во 2014 година ќе биде донесен Законот за пензионерско организирање кој ќе ја наметне потребата од усогласување на истиот со  статутите и другите акти на СЗПМ и Здруженијата на пензинери.
Рок..............................три месеци по влегување во сила на Законот за пензионерско организирање

4.Продолжување на активностите за воведување  на Пензионерска социјална карта.
Во 2014  година  ќе продолжат активностите за воведување на Пензинерска социјална карта по здруженија на пензионери.
Воведувањето на пензионерската социјална  карта е важен социјален документ  кој ќе содржи податоци кои ќе помогнат во согледување на потребите и разни облици на помош на пензионерите во развој на социјално-хуманитернитарните цели и задчи во здруженијата. Извршниот одбор на СЗПМ на седницата одржана на 14 ноември 2013 година донесе одлука за воведувањето на Пензионерска социјална карта како пилот-проект кој ќе се реализира во ЗАП Ѓорче Петров, а понатаму сукцесивно ќе се имлементира по сите здруженија.
За  воведувањето на Пензионерската социјална карта, СЗПМ ќе побара и средства од меѓународните асоцијации Hope, Studiorum, како и од Светската здравствена организција, од кои се очекува да помогнат во обезбедување на потребни финасиски средства. Рок.........................во текот на годината

5.Согледување на работата на Одборот на Регистрираната организација за солидарен фонд и членарина.
Според членот 116 од Законот за ПИО,  Одборот на Регистрираната организација има значајни ингеренции во однос на определување на висината на посмртната помош и членарината односно во одредување на висината на истите, во располагање со средствата, следење на остварувањето на посмртната помош, како и донесување на повеќе акти со кои се уредуваат односите суштествени за извршување на работата на Одборот. Значењето на работата на овој Одбор наметнува потреба од постојано согледување на извршувањето на неговата работа. Во 2014 година како програмска задача се планира Одборот да донесе и нов Правилник за работа на истиот.
Во 2013 година интензивно се работеше на расчистување на бројот на членството по Здруженија на пензинери. Таа задача е при крај за членките на СЗПМ, а за другите Сојузи односно нивни членки продолжува и во 2014 одина. Разрешувањето односно утврдувањето на точниот број на членови по здруженија  ќе придонесе во планирањето и извршувањето на  задачите во  Здруженијата  на пензионери.
Рок......................................во текот на годинта

6.Информација за функционирање и координација на организирањето и начинот на дејствувањето на здруженијата на пензионери - членки на СЗПМ.
Оваа програмска задача е пренесена од Програмата на СЗПМ за 2012 и 2103 година која има за цел таа да ја претстави соработката на друженијата со Сојузот.
Непосредната интерактивност меѓу здруженијата и Сојузот и работата на здруженијата ќе се согледа преку извештаи, записници, програма за работа, информации и други материјали заради меѓусебно информирање, остварување потесна соработка и други дејствија што ќе биде предмет на оваа информација.
Сојузот во 2014 година ќе ја подготви оваа информација и ќе ја достави за разглдување на органите на СЗПМ. Рок.................................... во првотото тримесечие од годината

7.Следење на остварувањето на поквалитетна здравствена заштита на пензионерите.
Стареењето на населението значи и зголемување на потребата од здравствени услуги поради што и во 2014 година продолжуваат активностите  за ослободување на старите лица од сите видови на партиципација при користење на здравствени услуги, лекови, ортопедски помагала и хигиенски средства. Во активностите се планира и повторно залагање на натамошно проширување на Листата на лекови кои ќе ги плаќа Фондот за здравство и здравствено осигурување на Македонја. Се планира и изготвување на Листа од неопходни лекови, санитетски материјал и опрема што треба да ја набават Здруженијата на пензинери.
Рок ............................во текот на годината

.8.Подготвување на нова Спогодба за соработка меѓу Сојузот и ФПИОМ.
Во 2010 година СЗПМ и Фондот на ПИОМ имаат склучено Спогодба за начинот и постапката за вршење задршка при исплата на пензијата за солидарниот фонд-посмртна помош и членарина и  исплата на посмтрната помош на семејства на починатите корисници на пензија. Потребата од подготвување на нова спогодба е резултат на променетите услови во работењето во однос на размената на податоци, прашањето на  исполнување на потребните услови за исплата на посмртната помош и др. Спогодбата  ќе значи  унапредување на соработката меѓу Фондот на ПИОМ и СЗПМ. Рок..........................прво полугоре од 2014 год

9.Промовирање на поголема соработка на локално ниво, односно меѓуопштинска соработка во  извршување на активностите на здруженијата на пензионери во заштита на старите лица.
Во 2013 година соработката меѓу Здруженијата на пензионери покажа значајни резултати во договарање и реализација на заеднички мерки  во отварање на Клубови на пензионери  како место за активности и рекреација на пензинерите и др. прашања кои ќе значат  подобрување на  квалитетот на животот на пензионерите.
Соработката со локалната власт треба уште позасилено да продолжи и во 2014 гоидина бидејќи согласно Законот за локалната самоуправа, општината е во обврска да помага и да се грижи за пензионеите од својата општина. За релизација на своите цели и задачи ЗП треба да предлагаат и склучување на Спогодби за сорабтка што ќе биде од заеднички интерес. Рок........................во текот на годинта

10.Одржуванје на работни состаноци на СЗПМ со претседателите  на ЗПи Активите на пензионерки,
Во програмите за работа за 2014 година се планира состанок на кој ќе присутвуваат претседателите на здруженијата и председателите на Активите на пензинерки како помошни тела на Извршниот одбор на Здруженијата со цел постигнување на поголема интерактивност меѓу Здруженијата на пензнери и СЗПМ.
Во 2014 година потребно е одржувањето на вакви состаноци бидејќи 2014 година е прогласена за година на солидарност  во  која значајно место ќе имаат и Активите на пензионерки. Активноста на овие активи  треба  да продолжи со уште позасилено темпо помагајќи особено на корисниците со ниски пензиски примања со: парична помош, посета на стари лица, бесплатни лабораториски прегледи, вакцини, различни тематски состаноци за актуелни болести, совети за семејно насилство и тоа во соработка со Црвениот Крст и центрите за социјална работа.
Се планира Активите на пензинерки во соработка со Комисијата за здравство и социјална политика да имаат и значајна улога во воведувањето на Пензионерска социјална карта. Рок................во второто полугодие 2014

11.Следење и ангажирање во изградба на домови за пензионери и старски домови, дневни центри и пензионерски клубови во согласност со Стратегијата на стари лица на Владата на РМ 2010-2020.
Во 2013 година во СЗПМ и Зруженијата на пензионери беше присутно прашањето на изградба на пензионерски односно странски домови, но заради недостиг на средства дадените иницијативи во одредени региони сеуште не се реализирани.
Во 2014 година ќе продолжат активностите за изградба на домови  со поддршка на мерките  од државата преку продажба  на  градежно земјиште под бенифицирана цена, поволни кредитни линии, подршка од Агенцијата за вработување и поширока промоција на пакетот мерки  за изградба на објекти за стари лица.
Во 2014 година ќе продолжат активностите на Комисијата за здраство и социјална политика за увид во пензинерските домови по Здруженјата на пензинери во насока на издвојување на средства за нивна реконстукција и адаптација како и  следење на актите во кои се регулирани условите за смествање во  пензинерските домовите  во кои треба да живеат ицклучиво корисници на   пензија.

12.Организирање и следење на 19-те спортски натпревари на пензионерите во Република Македонија.
Активното стареење е потврден модел за одржување на здравјето, виталноста и долговечноста на човекот. Затоа, една од основните цели на СЗПМ е одржување на регионални и републички спортски натпревари. Спортот и рекреацијата во 2014 година ќе значат унапредување, збогатување и проширување на интересот на пензионерите за разни спорски активности и форми за одржување на психофизичката кондиција на пензионерите. Регионалните спортски натпревари во 2014 година треба максимално да се одвиваат согласно Правилникот за спорт и во соработка со органите и телата на Здруженијата на пезионери.
Во 2014 година потрбно е да се избираат поквалитетни судии со добра психофизичка кондиција и подготовките пред  регионалните игри да се одвиваат континуирано со цел постигнување на поголеми резултати. Рок ..............................заклучно со септември 2014 година

13.Организација и следење на 12- ти по ред ревии на песна, музика и игри.
Ревиите на песна, музика и игри ќе продолжат со исто темпо  како облик и форма на културно-уметничката и забавната дејност. Во 2014 година СЗПМ ќе подржува нови содржини на одржување на изложби, уметничко творење од областа на ликовната и драмската уметност, промоции на литературни дела и поетски средби.
Во  2014 година  ревиите на  песна, музика и  игри ќе придонесат уште повеќе    да дојде до израз уметничкиот и културниот дух на пензионерот покажувајќи на виделина нови песни и ора.
Во 2014 година ќе се подржат и нови форми и облици на ангажирање на пензинерите како резба, грнчарство и изложби на изворни и современи ракотворби.  Рок ..............................заклучно со јуни 2014 година

14.Реализација на меѓународната соработка со сојузи и здруженија  од соседните земји (Словенија, Хрватска, Србија, Бугарија, Албанија и Косово) за размена на искуства  со земјите од ЕУ преку  Институтот Хеврека од Љубљана.
Сојузот во 2014 година ќе ја  унапреди меѓународната соработка со земји од својата околина како и со земји членки на ЕУ, сознавајќи го третманот на пензионерите во сите сфери  од нивниот живот. На овој план Сојузот треба да  продолжи да работи  на заеднички проекти за користење на европски средства, за одржување на Балканска ревија на песни и ора,  соработка  и натпреварување во областа на спортот, изложби  на ракотворби  друг вид на соработка.  Рок ..............................во текот на  2014 година

15.Поттикнување и поддршка на организирање  заеднички  концерти и други културни манифестации, драмски  претстави, изложби и сл.
Во  2014 година ќе продолжи во континуитет соработката со други сојузи и невладини асоцијации со склучување на меморандуми за соработка, и збогутување на  соработката со Црвениот крст за заедничко помагање на стари лица.
Соработката ќе продолжи да го подржува и  стимулира  активното и здраво стареење и ќе придонесе за нови форми и облици за  збогатување  на активниот  живот на пензионерот.
Како орезултат на донесената програма за финасиска подршка на културното творештво ќе се подржуваат и понатаму нови изданија на дела од пензинери-творци кои ќе се одликуваат со квалитет.

16.Информирање, остварување на јавност и отчет во работата.
Во 2014 година  ќе продолжи  информирањето на членовите и на пошироката јавност преку печатот, и радиото и телевизијата, со емтување на  емисијата „Трета доба“ на МТВ,  весникот „Пензионер плус“,”Пензионерски видици” во Нова Македонија и страница во Коха.
Во 2014 година согласно Статуот на Сојузот на   веб  страната на Сојузот ќе биде објавен Извештајот за 2013, Програмата и финансовот план на СЗПМ за 2014 година, обезбедувајќи на тој начин  целосно информирање  и транспарентност во работењето. Рок ..............................во текот на 2014 година

17.Одбележување на 68 години од формирањето на Сојузот на 20 септември
Денот на пензионерите ќе биде достојно одбележен со свечености,  хуманитарни акции и други активности.  

Програмата ќе биде од отворен карактер за прашања кои ќе се наметнат со својта актуелност и значење.

19 Декември 2013 година                        Собрание на СЗПМ

 

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3