Програма на СЗПМ  

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи

ПРОГРАМА
за работа на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија за 2016 година

ВОВЕД:

Програмата на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија (во натамошниот текст Сојузот) за 2016 година, ќе се одвива во знак на одбележување на 70 години од пензионерското организирање во Република Македонија, односно од создавање на Сојузот како асоцијација на корисниците на пензија. Секоја година 20 септември се прославува како Ден на пензионерите во Република Македонија.
Во 2016 година програмските активности на комисиите како тела на Извршниот одбор на Сојузот се основа за подготвување на Програмата, а дел од задачите се континуитет на отпочнатите програмски задачи во 2015 година.
Заради значењето на јубилејната 2016 година,  Програмата за работа започнува со:

  1. Одбележување на 70 години од пензионерското организирање во Република Македонија

Почнувајќи од 1946 година до денес Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија заедно со здруженијата прераснува во масовна граѓанска организација на пензионерите која ги заштитува и промовира правата и интересите на корисниците на пензија во Република Македонија.
Во тој долг период пензионерското организирање успеа да се соочи со сите предизвици на времето и да продолжи да ја остварува својата кауза на вистинска граѓанска асоцијација. Денес Сојузот во кој членуваат 53 здруженија се вистински репрезенти на неговото височество - ПЕНЗИОНЕРОТ.
Во текот на јубилејната 2016 година, сите активности ќе се извршуваат на начин со кој ќе се потенцира долгогодишното егзистирање на Сојузот, а за тоа ќе посведочи и планираното подготвување Монографија која како историска творба ќе остане во меморијата на идните генерации.
Посебни свечености ќе се одржат по повод 20 септември - Денот на пензионерите на Македонија.

2. Обезбедување материјална и социјална сигурност на корисниците на пензија

Како што е познато материјалната и социјалната сигурност на корисниците на пензија се обезбедува преку редовна исплата на пензиите. Заштитата на правата од пензиското и инвалидското осигурување се остварува преку обезбедување на добиената висина на пензијата и нејзино редовно усогласување и зголемување, со што се подобрува стандардот на пензионерите.
 

3. Натамошни активности за унапредување на соработката со Фондот на ПИОМ и други државни институции во интерес на пензионерите

Добрата соработка со Фондот на ПИОМ и со другите државни институции интензивно ќе продолжи и ќе се унапредува и во 2016 година. Заеднички ќе се анализираат прашањата на членарината, на Солидарниот фонд, на сместувањето на пензионерите и старите луѓе во пензионерските и старските домови и друго. СЗПМ и понатаму ќе се залага за изградба на државни пензионерски и старски домови каде што сместувањето ќе одговара на пензионерскиот стандард. Членството ќе биде информирано и за одлуките на седниците на Управниот одбор на ФПИОМ и на Советот за социјална сигурност и ќе се залага за правилна и транспарентна распределба на капацитетите на пензионерските домови со кои управува Фондот или здруженијата на пензионерите. Истовремено Сојузот со Фондот на ПИОМ ќе дејствуваат согласно со склучениот договор за меѓусебна соработка во однос на размена на податоците за правилна распределба на средствата на име членарина, како и исплата на посмртна помош на членовите на семејството.
Во 2016 година Сојузот преку Одборот на Регистрираната организација за солидарен фонд и членарина ќе регулира прашања поврзани со утврдување точни податоци во однос на членството по здруженија, како и користењето на средствата на име посмртна помош.
СЗПМ ќе ги поддржува и ќе ги следи проектите за бесплатна бањска рекреација на пензионерите, за бесплатен туристички и железнички викенд, за добивки во локален превоз и слично.
Во 2016 година, ќе се поддржува исклучително важната соработка со локалната самоуправа со потпишување спогодби за соработка, како и анализа на досегашните договорени заеднички проекти какo: отворање пензионерски клубови, заштита на старите лица, помош во организирање пензионерски средби и друг вид активности во насока на здрав пензионерски живот.

4. Унапредување на здравствената заштита на корисниците на пензија

Прашањето на здравствената заштита е постојано во фокусот на Комисијата за здравство и социјална политика на Извршниот одбор на Сојузот. Во 2016 година, ќе продолжи соработката со Фондот за здравствено осигурување на Македонија за одржување на работилници по општини запознавајќи ги пензионерите со правата од здравственото осигурување, со актуелни информации за превентива и подолг живот на корисниците на пензиите.
Во ноември 2015 година, е испратен допис до Владата на Република Македонија да се донесе Одлука за ослободување од партиципација за болничко лекување на пензионерите кои примаат пензија до 15.000 денари, а корисниците на пензија кои навршиле 80 години да бидат ослободени од секаков вид на партиципација за болничко лекување, без оглед на висината на пензијата.
Ќе се предлагаат и други мерки за подобра здравствена заштита за подолг живот на корисниците на пензија.

5. Организирање на 14-тите регионални ревии на песни, музика и игри

Ревиите како форма на културно-уметничка и забавна дејност ќе продолжат да се одвиваат со одбележување на 70 години од пензионерското организирање. Посебен акцент ќе се даде на прашањето на регионалните ревии за да имаат различна и поквалитетна содржина. Во досегашното одржување на овие културни манифестации се покажа дека здруженијата на пензионери кои на регионалните ревии ќе ја покажат својата креативност и подготвеност ќе се претстават на Републичката ревија и на Меѓународниот фолклорен фестивал во Љубљана. Во 2016 година, ќе се настојува на регионалните ревии уште подоследно да се применува Правилникот за ревии на песни, музика и игри како позитивна правна рамка.

Рок..................................април-јуни 2015 година

6. Организирање на Балканска фолклорна ревија – Скопје 2016

На Меѓународната конференција на фестивалот во Љубљана беше иницирано одржување на Европска регионална фолклорна ревија Скопје 2016, со поддршка и од ЕУ. Доколку се прифати оваа иницијатива ќе се пристапи кон подготвување на Проект за реализација. Евентуалното одржување на овој настан ќе биде врв на унапредување и развој на културната дејност во пензионерското организирање и на меѓународен план.

Рок............................септември 2016 година

7. Активности за донесување на Законот за пензионерско организирање

Како што е познато подготвен е иницијативен текст на Законот за пензионерско организирање кој ги регулира специфичните прашања од пензионерското организирање. Текстот е доставен до Министерството за труд и социјална политика со барање да се поддржи донесувањето на овој закон кој на посебен начин покажа дека некои прашања треба поинаку да се регулираат за разлика од Законот за здруженија и фондации. Предложениот текст на Законот ќе биде во интерес на пензионерите во нашата држава и на еден оригинален начин ги уредува односите во пензионерското организирање.

8. Продолжува воведување на Пензионерската социјална карта во здруженијата на пензионери

По успешно завршениот „Пилот проект“ во Здружението на пензиoнери „Ѓорче Петров“ – Скопје, оваа активност се планира да продолжи и во другите здруженија на пензионери - членки на СЗПМ. На здруженијата кои ќе одлучат да го воведат овој социјален документ ќе им се отстапи програмското решение без надоместок, ќе се отпечати Евидентниот лист и овластување за анкетарите од страна на СЗПМ и ќе се даде соодветна стручна едукација.

9. Реафирмирање на мирно решавање на споровите

Како што е познато Собранието на СЗПМ има донесено Правилник за арбитража со кој ги уреди прашањата за мирно решавање на споровите меѓу здруженијата на пензионерите. За функционирање на арбитражата се утврди и Листа на арбитри кои по избор на страните ќе работат на мирното решавање на споровите.
Во досегашната практика овој институт не заживеа поради што се наметнува прашањето за реафирмирање на арбитражата како најефикасен и економичен начин на решавање на споровите што како форма сосема одговара за здружение на граѓани кое се финансира од членарина на пензионерите. Се поддржува и тезата воопшто да нема тужење меѓу здруженијата, бидејќи за тоа се трошат средствата на пензионерите. Затоа Сојузот ќе се залага за мирно решавање на споровите, препорачувајќи да нема тужење меѓу здруженијата.

10. Работни состаноци на Сојузот со здруженијата на пензионери

Во практичното дејствување и комуникација на Сојузот и здруженијата на пензионери се покажа потребата за одржување работни состаноци во текот на годината. На тој начин понепосредно ќе се третираат прашања од интерес за пензионерите со непосредна размена на мислења, сугестии и предлози што ќе биде од интерес и за Сојузот и за здруженијата.
Во 2016 година, се планира и одржување на регионални состаноци со претседателите на здруженијата на пензионери и на активите на пензионерки. При тоа акцент ќе се даде на нивната меѓусебна соработка, заради превенција и спречување од семејното насилство како: почитување на основните човекови слободи и права, живот, личен интегритет, недискриминација и родова еднаквост со соодветно внимание на интересите и потребите на жртвaта. За постигнување на овие цели е потребно склучување на меморандуми со центрите за социјална работа и со здруженијата на пензионерите.

11. Волонтерство во сегашни услови на работење на пензионерските здруженија

Во 2016 година проектот „Пензионерот - волонтер“ ќе биде разработен од сите аспекти (вид на волонтерски активности, кои ќе ги извршува пензионерот  опфатен со волонтерска помош,  следење на извршување на волонтерските работи, договорите за волонтерство, одговорноста на волонтерот и др.) и потоа истиот ќе биде понуден на разгледување пред здруженијата на пензионери.                            

12. Организирање и следење на 21-те спортски натпревари на пензионерите во Република Македонија

Факт е дека од година на година спортските активности стануваат масовна преукупација на пензионерите со цел да станат што поуспешни. Преку спортските активности се практикува активно и здраво стареење.
Анализирајќи ги спортските натпревари во 2015 година, од страна на Комисијата за спорт и Извршниот одбор согледани се задачите кои треба да се преземат за поуспешни спортски игри во 2016 година (предлагање на поквалитетни судии од страна на здруженијата, соодветни услови за одвивање на спортските натпревари и др.) Спортските игри во 2016 година, ќе се одвиваат и по најновите измени и дополнувања на Правилникот за спорт.

Рок..................................мај - септември 2016 година

13. Соработка со Црвениот крст и други невладини асоцијации

Во 2016 година Сојузот и здруженијата на пензионери ќе развиваат активности во повеќе сегменти и тоа: вклучување на пензионерките и пензионерите во разни проекти за помош на старите лица, посета на истите во старски и пензионерски домови како и остварување социјална и солидарна помош на пензионерите. Во остварување на пензионерското организирање во 2016 година, ќе се поддржува и развива  соработката и со други граѓански асоцијации.

14. Информирање, остварување на јавност и отчет во работата

Во 2016 година, ќе продолжи успешната соработка со медиумите за афирмација на проблемите и постигањата на СЗПМ и на здруженијата со акцент на јубилејот 70 години на оваа најмасовна и најактивна невладина, неполитичка, непрофитна мултиетничка организација.
Во тој контекст ќе се интензивира соработката со ТВ-емисијата „Трета доба“ на МТВ, со „Златни времиња“ на Македонското радио, како и со сите весници и електронски медиуми. Свој удел во тоа секако ќе имаат и весникот „Пензионер плус“, прилогот „Пензионерски видици“ во „Нова Македонија“ и во „Коха“.
Во март свечено ќе биде одбележан 50-тиот број на „Пензионерски видици“, а во ноември 100-тиот број на „Пензионер плус“.
Во текот на годината квалитетно ќе се подобрува и Веб-страницата на СЗПМ со зголемување на бројот на здруженијата со свои потстраници, а се планира и поместување на прилогот „Пензионерски видици“.

Програмата за работа е од отворен карактер и може да се менува и дополнува во текот на годината.

21 декември 2015 година                    Собрание на СЗПМ

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3