Почеток За нас Акти Организација Здруженија Програма Архива на изданија Контакт
 
 
  Програма на СЗПМ  

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи

ПРОГРАМА
за работа на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија за 2015 година

ВОВЕД:
Програмата на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија (во натамошниот текст: Сојузот) за 2015 година предвидува активности кои произлегуваат од Статутот и другите акти на Сојузот.
Основните цели на Сојузот утврдени во Статутот секоја година го определуваат вниманието на Сојузот со давање на приоритети во извршување на поставените задачи.
Во 2015 година на значајно место ќе се даде на ОГРАНОКОТ како основна организациона единица каде се одвива пензионерското организирање.
 Во 2015 година Сојузот ќе се посвети и на ВОЛОНТЕРСТВОТО кое треба да биде поприсутно во пензионерските здруженија како граѓански асоцијации.
Програмските цели и задачи во СЗПМ во 2015 година ќе ги остварува преку:

1. Остварување на уставните и законските права на корисниците на пензија
Како една од основните цели на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија кои се утврдени во Статутот е следење и проучување на остварување на уставните и законските права на корисниците на пензија. Се работи за темелни уставни вредности кои се однесуваат на граѓаните на Република Македонија вклучувајќи ги и корисниците на пензија како што е почитување на личноста, обезбедување на пристојна егзистенција за сите лица кои немаат доволно средства за живот, почитување на човечкото достоинство кое мора да се штити и почитува како и еднаквост на половите со усвојување на мерки со кои се обезбедуваат специфични предности во полза на помалку застапениот пол. Значајно место во 2015 година ќе имаат и принципите на еднаквост и солидарност, со поставување на поединецот – пензионерот во средиште на вниманието. Во 2015 година ќе се развиваат и активности во насока враќање на семејните вредности, тема со која Сојузот успешно се претстави на меѓународниот фестивал „Трета доба“ во Љубљана, во 2014 година.
Рок.........................во текот на целата година

2. Заштита на правата од пензиското и инвалидското осигурување како и унапредување на правата на идните пензионери
Во својата работа Сојузот постојано ги следи стекнатите права од пензиското и инвалидското осигурување како во однос на редовна исплата на пензиите така и се грижи за нивно редовно зголемување. Овие заложби и активности ќе продолжат и во 2015 година. Покрај тоа Сојузот преку својот претставник во Управниот одбор на Фондот на ПИОМ ќе се залага за редовна наплата на придонесот за ПИО во случаи кога  непосредно е надлежен Фондот така и за уплатата на придонесите после 1 јануари 2008 година која е во надлежност на Управата за јавни приходи. Тоа се прашања кои се многу битни за обезбедување на изворни приходи преку придонесите за исплата на пензиите.
 Во овој контекст, a значајно за исплата на пензиите е и фактот дека со Буџетот на Република Македонија за 2015 година  се предвидува реалниот раст на БДП да изнесува 4%, стапката на инфлација да остане ниска и стабилна и е проектирана на ниво од 2%, а бојот на вработените е предвидено да се зголеми за 2, 7%. Тргнувајќи од овие проекции социјалните придонеси како изворни приходи на фондовите за пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се планирани во износ од 48.717 милиони денари.
Исто така, преку присуството во работата на Фондот полесно ќе се решаваат и прашањата поврзани со издвојување на дел од средствата за посмртна помош и членарина. Во 2015 година има прашања кои во врска со овие две теми ќе бидат покренати и на Управниот одбор на оваа институција.
Во однос на пензионерите кои оствариле право на пензија како и идни пензионери на кои одделни години не им се утврдени во стаж (ликвидација на фирми, претставништва) поради изгубена документација и др. Сојузот  ќе ги подржува активностите на Фондот како „Ден за Вас“ на кои се појаснува како на идните пензионери пропуштените периоди да им се утврдат во пензиски стаж. За решавање на овој проблем од кој зависи висината или остварување на правото на пензија Сојузот во 2015 година ќе го актуализира и на Управниот одбор како и ќе даде свој придонес преку свои видувања на овие специфични ситуации во весникот „Пензионер плус“. Сојузот ќе се залага и понатаму приоритет во утврдување на податоците за стаж и плата да се даде  на осигурениците кои се 2-3 години пред пензија, а не тие податоци да се утврдуваат кога ќе се поднесе барање за пензија, прашање кое ќе биде покренато на Управниот одбор на Фондот.
Рок......................во текот на целата година

3. Усогласување на Статутот и други акти на Сојузот со Законот за пензионерско организирање
Оваа е програмска задача која се пренесува од 2014 година и на истата Сојузот ќе даде приоритет по донесување на Законот за пензионерско организирање. Доколку изостане или се оддолжи донесувањето на споменатиот закон во 2015 година ќе се пристапи кон измени и дополнувања на одделни одредби од Статутот на Сојузот.
 Рок........................во текот на годината

4. Волонтерство во сегашни услови на работење на пензионерските здруженија
Проблематиката на волонтерството е регулирана со Законот за волонтерство. Во изминатиот период оваа прашање беше покренато на одржаните состаноци со претседателите на здруженијата и Активите на пензионерки во 2013 година.
Во 2015 година проектот „Пензионерот - волонтер“ ќе биде разработен од сите аспекти (вид на волонтерски активности, кој ќе ги извршува,  пензионерот  опфатен со волонтерска помош, следење на извршувањето на волонтерските работи, договорите за волонтерство, одговорноста на волонтерот и др) и потоа истиот ќе биде понуден на разгледување пред Здруженијата на пензионери. Успешното спроведување на волонтерството зависи и од воведување и на Пензионерската социјалана карта.
Рок..................во второто полугодие од годината

5. Продолжување на активностите за Пензионерската социјална карта
Во 2015 година ќе продолжи проектот на Пензионерска социјална карта кој e во завршна фаза како „Пилот проект“ во Здружението на пензионери „Ѓорче Петров“- Скопје. За достигнатото ниво на овој проект беше информиран и Извршниот одбор на Сојузот каде беа презентирани податоци кои се добиваат за секој пензионер во ова здружение кои ќе служат за одвивање скоро на сите активности во едно здружение. По добивање на конечните резултати на овој проект ќе се одвиваат и наредните активности на Сојузот и нејзините членки во врска со овој значен социјален документ. Пензионерската социјална карта е тесно поврзана со успешно реализирање и на проектот за волонтерство.
Рок..................во првото полугодие од годината

6. Поквалитетна здравствена заштита на корисниците на пензија
Прашањето на здравствената заштита е постојано во фокусот на Комисијата за здравство и социјална политика на Извршниот одбор на Сојузот. Во 2014 година како резултат на соработката со Фондот за здравствено осигурување на Македонија беа и одржаните работилници по региони запознавајќи ги пензионерите со правата од здравственото осигурување. Во 2015 година оваа соработка со здравствениот фонд ќе продолжи со актуелни информации за превентива и подолг живот на корисниците. Исто така договорено е со Фондот да се прошири Листата на лекови кои ќе бидат на товар на оваа здравствена институција. Во 2104 година се отворија аптеки во рурални подрачја, а бројот на овие аптеки ќе се зголемува и во 2015 година. Покрај тоа во 2014 година позитивен одраз имаа и посета на лекари специјалти во руралните средини каде живеат пензионери.
Рок....................во текот на годината

7. ОГРАНОКОТ како организациона единица на ПРВО МЕСТО
Во поранешните програми беше поставувана програмска задача за ограноците во здруженија на пензионери. Но, следејќи ја работата на ограноците заслужува во 2015 година да му се даде поголемо значење на ОГРАНОКОТ затоа што тоа е средина каде непосредно се одвива пензионерското организирање.
 Работата на ОГРАНОКОТ ќе биде опсервирана од аспект на нормативна поставеност во Здруженијата на пензионери, информираноста на ОГРАНОКОТ
и условите под кои работи оваа единка на Здружението на пензионери.
 Во досегашната практика е согледано дека онаму каде се отворени и клубови поголема е и активноста на ОГРАНОКОТ и се случува пензионерот да не знае каде е матичното здружение затоа што тој таму во ОГРАНОКОТ си ги остварува сите свои потреби. Во 2015 година се планира и избирање најдобри ОГРАНОЦИ од сите Здруженија на пензионери членки на Сојузот. Во 2015 година ќе се подржува отворање на пензионерски клубови за што е потребна поголема соработка со локалната власт од што зависи и успешното работење на ОГРАНОКОТ.
Рок.................................во текот на годината

8. Регионални состаноци на претседателите и Активите на пензионерки
Во изминатите две година како позитивна страна се покажа одржувањето на вакви средби каде ќе се разгледаат значајни прашања од работата на Активите на пензионерките. На овие состаноци ќе бидат усогласени одделни прашања кои произлегуваат од активностите на Здруженијата на пензионери.
Значајно место во 2015 година ќе имаа и натамошниот развој на социјално –хуманитарната димензија по здруженијата на пензионери, волонтерството,  условите под кои работат Активите, соработката со центрите за социјална работа, како и учеството на овие пензионерки во развојот на културните активности во Здруженијата на пензионери. Во 2014 година се донесе нов Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство каде уште во предметот на законот (член 1) е уредено дека покрај институциите се вклучени и здруженијата, нивната меѓусебна соработка, заради превенција и спречување од семејното насилство како: почитување на основните човекови слободи и права, живот, личен интегритет, недискриминација и родова еднаквост со должно внимание на интересите и потребите на жртвата. Во 2015 година треба со поголем интензитет да се вклучат Активите на пензионерки во соработка со Црвениот крст во сузбивање на ова современо зло.
Рок......................во второто полугодие од годината

9. Работа на помалите здруженија на пензионери
Во Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија членуваат и здруженија со помал број на членови – пензионери, факт кој упатува на потребата да се разгледува и третира работењето на овие здруженија. Се оценува дека и овие здруженија треба да развиваат рационални и економични активности во соработка со локалната власт и со здруженијата на пензионери што се во најблиското опкружување. Финансиската одржливост на овие здруженија наметнува и потреба да се расправа и разгледува прашањето за спојување на помалото кон поголемото здружение за да може и на тоа подрачје да се развиваат активности во интерес на пензионерите. Всушност, подобро е да имате економски појак огранок отколку неактивно здружение на пензионери.

10. Поголема соработка на Здруженијата на пензионери со локалната власт
Во 2015 година ќе се подржува исклучително важната соработка со локалната самоуправа со потпишување на спогодби за соработка како и анализа на досегашните договорени заеднички проекти како: отворање на пензионерски клубови, заштита на старите лица, помош во организирање на пензионерски средби и друг вид на активности во насока на здрави активен пензионерски живот.
Рок.....................во текот на годината

11. Следење и ангажирање за изградба на пензионерски и старски домови и дневни центри за престој на пензионерите
Овој пакет на активности се постојана задача на Сојузот, но изградбата на овие објекти се одвива во тешки економски услови. Но, и покрај тоа сведоци сме на изградба на приватни старски домови, а Сојузот и понатаму ќе се залага за изградба на државни пензионерски односно старски домови каде сместувањето ќе одговара на пензионерскиот стандард. Сојузот во континуитет ќе ја следи изградбата на пензионерскиот односно старскиот дом во Штип каде изградбата е во тек и изградбата на современ дом во Кочани, во Берово и на други места во Републиката.  
Во 2015 година ќе се следат и сместувачките услови односно соби за сместување на пензионерите со кои располагаат Здруженијата на пензионери – членки на Сојузот како и соработката на Сојузот со Фондот на ПИОМ во врска со фондовските капацитети каде се сместени корисници на пензија.
Рок..................во текот на годината

12. Организирање и следење на Јубилејни 20-те спортски натпревари на пензионерите во Република Македонија
Факт е дека од година на година спортските активности стануваат масовна преокупација на пензионерите со цел да станат што поуспешни. Преку спортските активности се практикува активно и здраво стареење. Анализирајќи ги спортските натпревари во 2014 година од страна на Комисијата за спорт и Извршниот одбор согледани се задачите кои треба да се преземат за поуспешни спортски игри во 2015 година (предлагање на поквалитетни судии од страна на здруженијата, соодветни услови за одвивање на спортските натпревари и друго).
Рок..................................април- септември 2915 година

13. Организирање на 13-те регионални ревии на песна, музика и игри
Ревиите како форма на културно - уметничка и забавна дејност ќе продолжат да се одвиваат со исто темпо. За поквалитетни ревии на песна, музика и игри се предлагаат соодветни измени и дополнувања на Правилникот за ревии на песна, музика и игри во кој се предлага зголемување од 6 на 8 региони заради зголемениот број на здруженија за учество на ревиите, како и скратување на траењето на ревиите со цел да се добие подобар квалитет.
Рок..................................април-јуни 2015 година

14. Организирање на Републичка ревија на песна, музика и игри
Организирањето на Републичката ревија на песна, музика и игри полека станува традиција особено и заради фактот што оваа манифестација Министерството за култура ја прогласи за настан од национален карактер        
Рок.................................. јуни 2915 година

15. Соработка со Црвениот крст и други невладини асоцијации
Во 2015 година Сојузот и Здруженијата на пензионери се развиваат активности во повеќе сегменти и тоа: вклучување на пензионерки во разни проекти за помош на старите лица. посета на истите во старски домови како и социјална и солидарна помош на пензионерите. Во остварување на пензионерското организирање во 2015 година ќе се подржува и развива  соработката и со други граѓански асоцијации.
Рок..........................во текот на целата година

16. Соработка на Сојузот со Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
 Во 2015 година ќе продолжи соработката на Сојузот со Фонд на ПИОМ согласно склучениот договор за меѓусебна соработка. Таа соработка е во однос на размена на податоците за правилна распределба на средствата на име членарина како и исплата на посмртна помош на членовите на семејството. Во 2015 година Сојузот преку Одборот на Регистрираната организација за солидарен фонд и членарина ќе регулира прашања поврзани со утврдување на точни податоци во однос на членството по здруженија како и користењето на средствата на име посмртна помош.
Рок.................................во текот на годината

17. Меѓународна соработка на СЗПМ со останатите сојузи од соседните земји и размена на искуства со земјите од ЕУ преку Институтот “Хеврека” од Љубљана
Во 2015 година се планира поголема активност и соработка со земјите од нашето опкружување. Во изминатата 2014 година се постигна забележен успех на Сојузот и одредени Здруженија на пензионери на фестивалот во Љубљана претставувајќи се со културно-уметничка програма и реферати за пензионерското организирање во нашата држава. Оттука произлезе и иницијатива за одржување на Балканска ревија на песна, музика и игри како и друг вид на меѓусебна соработка меѓу пензионерските асоцијации од регионот.
Рок................................во текот на годината

18. Информирање, остварување на јавност и отчет во работата
Во 2015 година ќе продолжи информирањето на членовите и пошироката јавност преку печатот, новата емисија „Златни години“ на македонското радио, телевизиската емисија „Трета доба“, „Пензионерски видици“ во Нова Македонија и „Коха“ како и заложбите во 2015 година весникот „Пензионер плус“ да излегува на повеќе страници, односно тираж.
Рок................................во текот на годината

19. Одбележување на 69-те години од формирање на СЗПМ -20 септември
Секоја година на пригоден начин ќе се одбележува 20 септември со ретроспектива на почетоците и развојот на оваа голема граѓанска асоцијација која претставува сериозен субјект во промовирање и заштита на пензионерските права.
Програмата за работа е од отворен карактер и може да се менува и дополнува во текот на годината.

2 декември 2014 година            Претседател на СЗПМ
                                                 Драги Аргировски

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3