Инфо  

Галерии

Оглас за финансиска поддршка за поттикнување издавачка дејност и творештво

20.5.2022

На седницата одржана на 3.5.2022 година, ИО на СЗПМ донесе одлука за финансиска поддршка за поттикнување издавачка дејност и творештво, во согласност со Програмата и Финансискиот план за 2022 година на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија. Според Правилникот на Сојузот за оваа активност:

 • На огласот можат да се јават поединци, групи и здруженија.
 • Може да се конкурира за: издавање на книги, концерти, театарски претстави, изложби, литературни митинзи и друго.
 • Пријавите се земаат во СЗПМ или можат да се симнат од веб страницата на СЗПМ преземете го формуларот ТУКА,
 • Пријавите треба да се потпишани од претседателот на здружението.
 • Може да се конкурира само за еден проект, а приоритет ќе имаат автори и здруженија кои не добиле досега средства од Сојузот и дела и проекти со содржина поврзана со третата доба
 • Материјалите треба да бидат доставени во архивата на СЗПМ или по пошта на адреса:
  Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија
  Булевар „Кочо Рацин“ бр. 14 , 1000 Скопје, П. Фах 440
  "За огласот за поттикнување на издавачка дејност и творештво  за 2022 година на СЗПМ“.
 • Нема да бидат разгледувани пријави: доставени по истекот на рокот на Огласот, нецелосно пополнети и некомплетни пријави без приложена документација која задолжително се бара во пријавата. Материјалите доставени на Огласот не се враќаат.

Огласот трае од 1 јуни до 20 јуни 2022 година, а резултатите ќе бидат објавени во весникот "Пензионер плус” и на веб страницата на СЗПМ.

ИО на СЗПМ

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3