За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Статутарна комисија
Комисија за здравство и социјална заштита Комисија за односи со јавноста Комисија за посета за болни и изнемоштени лица Комисија за спорт и рекреација Актив на пензионерки

Здружението на пензионери од Општината Бутел е организирано во 8 ограноци: Скопје Север, Бутел 2, Живко Брајковски, Радишани, Љубанци , Св. Климент Охридски, Визбегово и Чучер Сандево  а во функција се 6 клуба на пензионери во ограноците на Скопје Север, Бутел 2, Живко Брајковски,  Село Љубанци, Радишани и Св. Климент Охридски.
Во Здружението на пензионери од Општината Бутел активно и со успех работи и Активот на пензионерки особено на културен и хуманитарен план.

Љупчо Димовски, Претседател на ЗП Бутел и на Извршен Одбор Љупчо Атанасовски, Претседател на Собрание

Наталија Василевска,
Претседател на Надзорен Одбор

Љубица Петрушевска,
Секретар

Собрание

ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕ НА ЗП БУТЕЛ:

 1. Љупчо Димовски – Претседател на ЗП
 2. Љупчо Атанасовски - Претседател на Собрание
 3. Јанко Јанков
 4. Стево Василевски
 5. Благоја Сурловски
 6. Живко Караџовски
 7. Миливоје Ѓуришич
 8. Здравко Митевски
 9. Мирко Оџовски
 10. Благоја Стефановски
 11. Слободан Ангелковски
 12. Јован Атанасовски
 13. Благоја Коцев
 14. Драгица Младеновска
 15. Ганчо Манчевски
 16. Трајче Фидановски
 17. Трајко Пирковиќ
 18. Владимир Љотиќ
 19. Серафим Младеновски
 20. Живко Каевиќ
 21. Гацо Веселинов
 22. Стојко Левајковски
 23. Стево Никчевски

Љупчо Димовски - делегат во Собрание на СЗПМ,
Љупчо Димовски - делегат во СЗП на град Скопје

Извршен одбор

Љупчо Димовски - Претседател
Бранислав Стојковиќ
Борис Тарчуговски
Страхил Тапчановски
Павле Маневски
Петре Зенговски
Јелица Златановска
Данче Џајкова
Десанка Василевска

Надзорен Одбор

Наталија Василевска - Претседател
Јован Атанасовски
Атанас Костовски

Статутарна комисија

Љупчо Димовски
Љубица Петрушевска
Слободан Тодоровски

Актив на пензионерки

Кате Ташевска

Комисија за здравство социјална заштита

Наталија Василева
Елена Лазарева
Лефка Гацова

Комисија за односи со јавноста

Љупчо Димовски
Слободан Тодоровски

Комисија за посета за болни и изнемоштени лица

Борис Тарчуговски
Љубица Петрушевска
Петре Зенгов

Комисија за спорт и рекреација

Трајан Пирковиш
Борис Стојановски
Владо Пршевски
Страхил Тапшанивски

Ограноци во Пензионери на општина Бутел – Скопје

Огранок Љубанци Борче Тарчуговски
Огранок Радишани Миливоје Гуришиќ
Огранок Св. Климент Охридски Павле Маневски
Огранок Живко Брајковски Вељо Димовски
Огранок Бутел 2 и Скопје - Север Наталија Василевска
Огранок Визбегово Злате Црвчевски
Огранок Чучер Сандево Стојко Левајковски

Клубови во ограноци:

Скопје – Север
Бутел 2
Живко Брајковски
Љубанци
Радишани и
Св. Климент Охридски

 
  изработено од Medium 3