За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Одбор за статут
Комисија за културно-уметнички самодејности Комисија за спорт Комисија за одмор и рекреација
Комисија за информирање и издавачка дејност Комисија за здравство и социјална дејност Секцијата на жени

Славко Трајкоски,
Претседател на ЗП Прилеп
Ангеле Кироски,
Претседател на собрание
Стеванка Николоска,
секретар

ИЗВРШЕН ОДБОР

1.Славко Трајкоски – Претседател - огранок Рид-2
2.Пандора Ѓорѓиоска - огранок Тризла 2
3.Орде Јаковоски - огранок Вишне
4.Вера Мирческа - Огранок Рид-
5.Златко Ангелески - огранок Варошко маало
6.Марија Михајлоска - огранок Центар
7.Спасе Вртески - Кривогаштани
8.Медин Топалоски  - Ропотово
9.Аце Трајкоски - огранок Гоце Делчев
10.Фанче Рулеска Николоска - огранок Бончејца
11.Цветко Миленкоски - огранок Точила
12.Ангеле Кироски - огранок Ѓогдере
13.Еленица Пешталеска - огранок Корзо
14.Зоре Синадиноски - огранок Сточен пазар и
15.Љупчо Мирчески - огранок Тризла 1

НАДЗОРЕН ОДБОР

1. Тале Стојаноски- за претседател
2. Димитар Попоски
3. Благоја Илиоски

За делегати во Собранието на СЗПМ се избрани:

1. Славко Трајкоски и
2. Илија Адамоски

ПРЕГЛЕД НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРА

1. Благоја Спиркоски- претсдател
2. Илија Велкоски
3. Зора Абрашоска

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНО ПРАВНИ ПРАШАЊА

1. Борче Ристески за претседател
2. Киро Арапчески
3. Живко Петрески

КОМИСИЈА ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА

1. Миле Трпкоски-претседател
2. Славе Маркоски
3. Ѓоре Рунтески

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ

1. Мицо Мицоски- претседател
2. Зоран Паризоски
3. Соња Михајлоска

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛА

1. Круме Соколоски- претседател
2. Лилјана Попоска
3. Лилјана Костоска

Одбор што ќе раководи со Секцијата на жени:

1. Снежана Димеска
2. Панде Ристеска
3. Тања Зафироска

 

 
  изработено од Medium 3