За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Одбор за статут
Комисија за културно-уметнички самодејности Комисија за спорт Комисија за одмор и рекреација Комисија за еднократна парична помош
Комисија за информирање и издавачка дејност Комисија за здравство и социјална дејност Актив на пензионерки

   
Спиридон Николовски,
Претседател на ЗП Куманово
  Љубица Кузмановска,
Потпретседател на ЗП Куманово
  Ристо Даутовски,
Секретар


Собрание на Здружението

СОБРАНИЕ

 1. Спиридон Николовски - претс.
 2. Љубица Кузмановска - потпрет.
 3. Ристо Даутовски - секретар
 4. Миле Андоновски
 5. Цветко Јовановиќ
 6. Алими Абдураман
 7. Муса Абази
 8. Славица Ламбаша
 9. Лазар Ѓорѓевиќ
 10. Властимир Христовски
 11. Трајче Петрушевски
 12. Јордан Џимревски
 13. Јулка Димковска
 14. Иван Краљевски
 15. Вејсел Рамизи
 16. Трајка Лазаревска
 17. Јовица Стојчевски
 18. Јовица Ванчевски
 19. Зора Ивановска
 20. Калина Бошковска
 21. Борјана Ралиќ
 22. Раде Станковски
 23. Мирко Зафировски
 24. Драге Митевски
 25. Анка Чушкаровска
 26. Радица Ташковска
 27. Ратка Петковиќ
 1. Хуљуси Салији
 2. Селим Рашити
 3. Ѓорѓи Маневски
 4. Јовица Димковски
 5. Ранко Апостоловски
 6. Момчило Трендевски
 7. Реџаи Арифи
 8. Светислав Гориќ
 9. Драге Насковски
 10. Љубе Димитриевски
 11. Ружа Јовановска
 12. Стојан Димитровски
 13. Живко Гроздановски
 14. Славко Атанасовски
 15. Ристо Бошков
 16. Стојче лазаревски
 17. Христо Насковски
 18. Петар Стојановски
 19. Петар вуковиќ
 20. Перо Јовановски
 21. Ранко Стојмановски
 22. Страшко Симоновски
 23. Раде Георгиевски
 24. Менка Димовска
 25. Дурак Камбери
 26. Коста Стојмановски


Извршен одбор

ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Спиридон Николовски – претседател на ЗП Куманово
 2. Љубица Кузмановска – потпретседател на ЗП Куманово
 3. Ристо Даутовски – секретар на ЗП Куманово
 1. Вејсел Рамизи
 2. Славица Ламбаша
 3. Љубе Димитриевски
 4. Миле Андоновски
 5. Трајче Петрушевски
 6. Петар Стојановски
 7. Ранко Апостоловски

Од членови на ЗПК

 1. Алириза Рамани
 2. Милорад Крстевски
 3. Благица Калеовска
 4. Трифун Настасијевиќ
 5. Тевиде Иљази

НАДЗОРЕН ОДБОР

 1. Снежана Андова - претседател
 2. Лепа Ивановска - потпретседател
 3. Мусах Абази
 4. Славко Атанасовски
 5. Даница Јовановска

ОДБОР ЗА СТАТУТ И ПРАВНИ РАБОТИ

 1. Илија Алексовски - претседател
 2. Ружа Јовановска - потпретседател
 3. Ферат Мемети
 4. Смиља Стојчевска
 5. Цветко Јовановиќ -

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНО -УМЕТНИЧКИ САМОДЕЈНОСТИ

 1. Славица Ламбаша - претседател
 2. Слободанка Димковска - секретар
 3. Стефан Китановски
 4. Јулка Димковска
 5. Јовица Стојчевски

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ, ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА

 1. Љубе Димитриевски - претседател
 2. Јовица Ванчевски - секретар
 3. Љубомир Димитриевски
 4. Стојан Богоевски

КОМИСИЈА ЗА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ

 1. Јордан Џимревски - претседател
 2. Бисера Илиевска - секретар
 3. Алириза Рамани

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

 1. Јасмина Тодоровска - претседател
 2. Миле Стојменовиќ
 3. Шаип Салиу
 4. Благица Калеовска
 5. Марија Теодосиевска

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

 1. Никола Костовски - претседател
 2. Радмила Ташевска - секретар
 3. Владанка Доцевска
 4. Слободан Митровиќ
 5. Лидија Стошевска

АКТИВ НА ПЕНЗИОНЕРКИ

 1. Живка Серафимовска претседател
 2. Стана Кипријановска - секретар
 3. Трајка Лазаревска
 4. Вера Трајковска
 5. Борјана Ралиќ

ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОГРАНОЦИ ЗА МАНДАТЕН ПЕРИОД 2015 - 2019 ГОДИНА

Будимир Јовановиќ  Центар Томислав Цветковски нас.Карпош
Зора Ивановска Гоце Делчев         Ѓорѓи Маневски Агино Село
Богољуб Манојловски Зелен Рид Алириза Рамани Матејче
Маргарита Станиќ 11 Октомври Назим Емини Липково
Стојан Нешевски Б.Шабани             Живко Гроздановски Градиште
Селим Рашити Бараки Гимнас Денковски Романовце
Милорад Анастасовски Б.С.Гојчо Ранко Апостоловски Умин Дол   
Бранко Миленковски III МУБ Трифун Настасијевиќ Долно Којнаре
Борис Петровски Перо Чичо    Душанка Илиевска Пчиња
Славе Алексовски Игор Тричковиќ         Драги Насковски Клечовце
Драге Митевски Облавце Благоја Младеновски Орашац
Драгољуб Тренчевски Тромеѓа Сретен Јосимовски Бајловце  
Радич Станковиќ 11 Ноември Круне Бојковски Мл.Нагоричане
Таљат Ибиши Х.Т.Карпош Перо Јовановски Жегљане
Муса Абази Черкезе Зија Бајрами Слупчане

 

 
  изработено од Medium 3