За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Одбор за статут
Комисија за културно-уметнички самодејности Комисија за спорт Комисија за одмор и рекреација Комисија за еднократна парична помош
Комисија за информирање и издавачка дејност Комисија за здравство и социјална дејност Актив на пензионерки

     
Благе Јакимовски,
Претседател на ЗП Куманово
  Горѓи Лититаров,
Потпретседател на ЗП Куманово
  Назим Емини,
Претседател на собрание на ЗП Куманово
  Гордица Бошковска,
Секретар

СОБРАНИЕ

1.Назим Емини- претс.
2.Благе Јакимовски
3.Ѓорѓи Лититаров
4.Гордица Бошковска
5.Стојна Вељковиќ
6.Среќко Андреевски
7.Јовица Димковски
8.Бранко Миленковски
9.Душко Спасовски
10.Снежана Андова
11.Чедомир Петковски
12.Коста Ќосе
13.Јаворка Спасовска
14.Ристо Бошков
15.Љубомир Димитриевски
16.Даница Јовановска
17.Лепосава Ивановска
18.Заим Арифи
19.Живка Христовска
20.Ранко Апостоловски
21.Јасмина Тодоровска
22.Душка Гиевска
23.Светислав Ѓориќ
24.Бошко Маневски
25.Љубица Кузмановска
26.Смиља Стојчевска
27.Славко Атанасовски
28.Драге Насковски
29.Стојан Илиевски
30.Снежана Абрамовиќ
31.Цветко Јовановиќ
32.Љубе Димитриевски
33.Стојан Арсовски
34.Спиро Милошевски
35.Алириза Рамани

 

ИЗВРШЕН ОДБОР

1. Благе Јакимовски – претседател
2. Ѓорѓи Лититаров – потпреседател
3. Гордица Бошковска – секретар
4. Даница Јовановска
5. Ристо Бошков
6. Спиро Милошевски
7. Алириза Рамани
8. Слободан Ковачевски
9. Милан Стаменковиќ
10. Љије Адеми
11. Мира Маневска

НАДЗОРЕН ОДБОР

1.Слободан  Соколовски - претседател
2.Станче  Клековска
3.Стаменко Цветковски

ОДБОР ЗА СТАТУТ И ПРАВНИ РАБОТИ

1.Благе  Кипријановски – претседател
2.Смиља  Стојчевска
3.Сали  Џељадини

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНО -УМЕТНИЧКИ САМОДЕЈНОСТИ

1.Душка Гиевска – претседател
2.Живка Христовска
3.Стојан Илиевски

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ, ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈА

1.Љубомир Димитриевски - претседател
2.Јовица Ванчевски
3.Стоје Спасовски
4.Душко Јовановиќ
5.Бранко Миленковски

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНИ  ДЕЈНОСТИ

1.Никола Костовски – претседател
2.Драги Караџински
3.Крсте Бојковски

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ И ИЗДАВАЧКА  ДЕЈНОСТ

1.Војче Крстевски – претседател
2.Снежана Абрамовиќ
3.Исмаил Ганиу

КОМИСИЈА ЗА ЕДНОКРАТНА ПОМОШ

1.Јордан Џимревски – претседател
2.Павлина Димковска
3.Стојан Арсовски

СПИСОК НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОГРАНОЦИ

 1. Томислав Димитриевски - Тоде Мендол
 2. Љупчо Соколовски -  Романовце
 3. Илија Атанасовски  -  Умин Дол
 4. Јовица Стаиќ   -  Бедиње
 5. Слободан Димковска  -  Панче Пешев
 6. Љиљана Тричковиќ   -  Зелен Рид
 7. Јовица Ванчевски  -  Гоце Делчев
 8. Таљат Ибуши   -  Х.Т.Крпош
 9. Злата Трајковска  -  Бајрам Шабани
 10. Стоје Спасовски  -  н.Карпош
 11. Борисав Петковски  -  Перо Чичо
 12. Слободан Стоилковски  -  Ст.Нагоричане
 13. Гарип Адеми  - с. Матејче
 14. Зија Барјами  -  Слупчане
 15. Рефик Етеми -  Липково
 16. Драги Стефановски -  Б.С.Војчо
 17. Јовица Илиевски -   3 МУБ
 18. Селим Рашити -  Бараки
 19. Коста Стаменковиќ -  Табановце
 20. Чедомир Димиќ - 11 Октомври
 21. Томе Стошиќ -  11 Ноември
 22. Ѓоко Крстевски  -  Центар
 23. Ласте Џољев -  Орашац
 24. Иван Димитриевски -  Клечовце

 

 
  изработено од Medium 3