За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Одбор за статут
Комисија за културно-уметнички самодејности Комисија за спорт Комисија за одмор и рекреација Комисија за еднократна парична помош
Комисија за информирање и издавачка дејност Комисија за здравство и социјална дејност Актив на пензионерки

   
Благе Јакимовски,
Претседател на ЗП Куманово
  Горѓи Лититаров,
Потпретседател на ЗП Куманово
  Гордица Бошковска,
Секретар

 

 
  изработено од Medium 3