За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Комисија за статутарни прашања
Комисија за спорт и забава Комисија за култура
Комисија за здравство Комисија за одмор и рекреација
Комисија за набавка Комисија за стамбени прашања
Комисија за соработка со други здруженија Актив на пензионерки


Даница Петличкова, Претседател на ЗП и на Извршен Одбор Крсте Белевски, Претседател на Собрание Митко Гакаракоски, Претседател на Надзорен одбор

Административно правна служба:
- Дипломиран правник Емилија Захариевска
- Дипломиран економист Валентина Станоевска

Собранието на Здружението на Битола

Крсте Белевски, Претседател на Собрание
Дракуловски Атанасие
Ческо Ешеф
Србиновски Бошко
Натев Јане
Стевановски Радмило
Чулаковски Крсте
Марковски Славче
Ѓоревски Трајан
Лазаревска Мирка
Цветковски Никола
Ѓоршевска Вера
Алиевски Абдула
Христовски Мишко
Спироска Лиљана
Ѓорѓиевска Душанка
Цивкаровски Цане
Алксандар Марковски
Ѓорелевски Томе
Јанкуловска Ленче
Белевски Крсте
Гајдаровски Веле
Талева Софка
Огненова Вера
Настевски Благоја
Неделковски Мирче
Неделковски Цветко
Атанасовски Јосиф
Дамевски Љубен
Петровски Јанако
Масалковски Флоре
Ристевски Божидар
Крстевски Симон
Талевски Васил
Трајковски Видан
Петкович Марија
Ѓорѓиевски Димче
Најдовски Јован
Јордан Велевски
Сретенов Бранко
Питошка Борис
Беадин Салиовски


Извршен одбор

ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Петличкова Даница претседател
 2. Сретенов Бранко
 3. Јанкуловска Ленче
 4. Дракуловски Атанасие
 5. Натев Јане
 6. Миленкоски Сотир
 7. Алиевски Абдула
 8. Настовски Благоја
 9. Марковски Славче
 10. Атанасовски Јосиф
 11. Петровски Јанако
 12. Масалковски Флоре
 13. Талевски Васил
 14. Питошка Борис

НАДЗОРЕН ОДБОР

Гегараковски Мите претседател
Диневски Крсте
Спирова Викторија

Во комисијата за соработка со други здруженија од РМ и надвор од земата се избираат:

Бранко Дракалски – претседател
Соња Цветкоска
Данка Јанковска

Во комисијата за доделување помош на членоци на ЗП Битола и хуманитарни акции се избираат:

Славе Стевановски – претседател
Живко Кирковски
Мица Здравевска

Комисија за здравство и здравствена помош

Др.Вељановски Христо – претседател
Др.Кирковски Владо
Др.Чупуровски Димче

Комисија за стандард и снабдување

Ѓорѓиевска Наде – претседател
Лазаревска Соња
Марковски Гоце

Комисија за стан и станбени прашања

Белевски Славе – претседател
Михајловски Бранирод
Кочовски Ѓорѓи

Комисија за статут и правни прашања

Ѓорѓиевски Петар– претседател
Блажевска Виолета
Лазаревски Миле

Комисија за забава и култура

Наумова Снежана – претседател
Чомовска Верица
Ставрев Петар

Кoмисија за спорт и спортски активности

Грбевски Цане – претседател
Огненов Гино
Упалевски Пепи

Комисија за клубови

Попрцов Митко – претседател
Павловска Радмила
Костовски Петар

Комисија за попис

Паскова Нада – претседател
Илиевска Љубинка
Ефтимов Љупчо

Секција на жени

Михајлоска Славка – претседател
Ефтимова Ковилка
Цветковска Елица
Марковска Цена
Темелкова Нада

Список на претседатели на ограноците на ЗП Битола

1. „Александар Турунџев“
2. „Борис Бастеро“
3. „Блаже Рогозинаро“
4. „Бистрица“
5. „Буково-Горно Орехово“
6. „Вељко Влаховиќ“
7. „Васко Карангелевски“
8. „Вангел Мајоро“
9. „Гоце Делчев“
10. „Димитар Влахов“
11. „Даме Груев“
12. „Добрушево“
13. „Димо Хаџипоповски“
14. „Ѓорѓи Наумов“
15. „Ѓорѓи Сугарев“
16. „Елпида Караманди“
17. „Естреа Овадија Мара“
18. „Јонче Мурџески“
19. „Кочо Десано“
20. „Коле Канински“
21. „Коле Лачето“
22. „Кукуречани“
23. „Могила“
24. „Новаци“
25. „Панде Кајзеро“
26. „Стив Наумов“
27. „Стево Патако“
28. „Тодор Ангелевски“
29. „Таки даскало“
30. „Цапари“

Петровски Драги
Дамјановски Петар
Ѓуровски Ѓорѓи
Стојчевски Лазо
Кушевски Борис
Додовски Спиро
Ѓоршевски Панде
Павловск Миле
Јошевски Стево
Ангелевски Иван
Спасевски Вангел
Крстевски Симон
Кузмановски Мише
Филиповски Васко
Ристевски Максим
Илиовски Владо
Бошков Стефан
Атанасовски Никола
Белевски Славе
Христова Марија
Боризовски Боро
Гулевски Сребре
Јаневски Владо
Крстевски Мендо
Бучуковски Пеце
Ангеловска Лиљана
Кочо Баљари
Савевски Владо
Трајчевски Томе
Поповски Науме

 
  изработено од Medium 3